Reglement

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze regels voor de aankoop en verkoop van goederen (hierna de Regels genoemd) zijn een bindend juridisch document voor de partijen bij de koop- en verkoopovereenkomst en bepalen de beslissingen van de persoon die goederen koopt in de online winkel www.esaunashop.nl ( hierna te noemen de Koper) en UAB "Poilsio sprendimai" (hierna te noemen de Verkoper; De Koper en de Verkoper, hierna gezamenlijk te noemen de Partijen) wederzijdse rechten, plichten, verantwoordelijkheden en andere voorwaarden die van toepassing zijn op de aan- en verkoop van goederen in de online winkel www.esaunashop.nl.

1.2. In de elektronische winkel www.esaunashop.nl hebben alle personen aan wie een dergelijk recht is verleend door de wetten van de Republiek Litouwen, rekening houdend met hun burgerlijke hoedanigheid (in het geval dat de koper een natuurlijke persoon is), het recht om be Kopers, zowel rechtstreeks als via wettelijke vertegenwoordigers.

1.3. Door goederen te kopen in de online winkel www.esaunashop.nl, stemt de koper onvoorwaardelijk in met de volledige toepassing van zowel deze regels als de voorwaarden die zijn gesteld voor het sluiten en uitvoeren van andere verkoopovereenkomsten van de verkoper, weergegeven in andere secties van de online winkel www.esaunashop.nl, bijvoorbeeld door tijdens de registratie het vakje naast de link "Ik ga akkoord met de regels voor de aan- en verkoop van goederen" aan te vinken. Indien de koper niet akkoord gaat met de Regels, mag hij zich niet registreren en de koop- en verkoopovereenkomst(en) aangaan.

1.4. De verkoper heeft, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, het recht om de Regels op elk moment eenzijdig te wijzigen, te verduidelijken of aan te vullen. De Regels, gewijzigd op een van de bovengenoemde manieren, treden in werking vanaf het moment van hun openbare publicatie in de online winkel www.esaunashop.nl en zijn van toepassing op alle koop- en verkoopovereenkomsten die vanaf dit moment worden gesloten.

2. Totstandkoming en uitvoering van de koop-verkoopovereenkomst

2.1. Het contract voor de aan- en verkoop van goederen tussen de koper en de verkoper wordt als gesloten beschouwd vanaf het moment dat de koper, na het kiezen van het (de) product(en), het vormen van hun winkelmandje en het invoeren of markeren van alle verplichte gegevens, klikt op de knop "Kopen " link.

2.2. De koop- en verkoopovereenkomst heeft voor partijen kracht van wet en dient deugdelijk te worden uitgevoerd.

2.3. De koop-verkoopovereenkomst is geldig tot de volledige uitvoering ervan.

2.4. Elke koop-verkoopovereenkomst die op de bovengenoemde manier wordt gesloten, wordt opgeslagen in de database van de elektronische winkel www.esaunashop.nl.

3. Rechten van de koper

3.1. De koper heeft het recht om goederen te kopen in de online winkel www.esaunashop.nl, in overeenstemming met deze regels, andere informatie die openbaar is verstrekt door de verkoper en rechtshandelingen van de Republiek Litouwen.

3.2. De koper heeft het recht om de koop- en verkoopovereenkomst die is gesloten in de online winkel www.esaunashop.nl te weigeren door de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 7 (zeven) werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen.

3.3. Artikel 3.2 van dit Reglement is niet van toepassing op verkoopovereenkomsten die zijn gesloten voor goederen die zijn gemaakt volgens een individuele bestelling of die duidelijk zijn aangepast aan een specifieke koper, of die vanwege hun aard niet aan de verkoper kunnen worden geretourneerd nadat ze aan de verkoper zijn aangeboden. Koper als gevolg van het verlies of de duidelijke verslechtering van de eigenschappen van hun koopwaar, bederfelijk zijn of binnenkort vervallen of al verlopen zijn, aankoop - verkoop.

3.4. De koper kan het recht voorzien in artikel 3.2 van de regels alleen gebruiken als het gekochte en verkochte artikel van hoge kwaliteit is, onbeschadigd is, niet is gebruikt en het uiterlijk niet fundamenteel is veranderd.

3.5. In het geval dat de koper meer dan één artikel (een set goederen) in de online winkel www.esaunashop.nl koopt en voornemens is zijn recht zoals bepaald in artikel 3.2 van de regels uit te oefenen, mag de koper dit recht niet alleen uitoefenen in betrekking tot een of meerdere items van deze set. In dit geval moet de koper de volledige set goederen aan de verkoper retourneren. Als ten minste één van de geretourneerde goederen in de set niet voldoet aan de vereisten uiteengezet in clausules 3.4 en 9.5 van de regels, heeft de verkoper het recht om de geretourneerde set goederen te weigeren, dwz de weigering van de koper om het koop-verkoopcontract.

3.6. Het recht van de koper voorzien in punt 3.2 van de Regels wordt uitgevoerd in overeenstemming met het besluit van 2001 van de minister van Economie. 17 augustus bij ordernr. 258 "Over de goedkeuring van de regels voor de verkoop van goederen en het verlenen van diensten bij het sluiten van overeenkomsten met behulp van communicatiemiddelen".

3.7. De koper heeft andere rechten waarin deze regels en rechtshandelingen van de Republiek Litouwen voorzien.

4. Verantwoordelijkheden van de koper

4.1. Alvorens de eerste koop-verkoopovereenkomst in de online winkel www.esaunashop.nl te sluiten, moet de koper zich in deze winkel registreren, dwz de verkoper alle gespecificeerde gegevens verstrekken en akkoord gaan met dit reglement in overeenstemming met de procedure vermeld in punt 1.3 daarvan.

4.2. Na het sluiten van het koop-verkoopcontract moet de koper de prijs betalen die is vermeld in de bestelling in de online winkel www.esaunashop.nl voor de goederen en hun levering, evenals andere betalingen, indien deze zijn voorzien bij het sluiten van het contract.

4.3. De Koper dient de bij de Verkoper gekochte goederen in ontvangst te nemen.

4.4. De Koper verbindt zich ertoe zijn inloggegevens, die de Verkoper bevestigt tijdens de registratie van de Koper, correct op te slaan en niet aan derden over te dragen. Als de koper inloggegevens openbaar maakt of verliest of op enigerlei wijze bekend wordt bij derden, moet de koper de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen op de manieren die zijn gespecificeerd in het gedeelte "Contacten" van de elektronische winkel www.esaunashop.nl.

4.5. Indien de gegevens die de Koper tijdens de registratie verstrekt wijzigen, dient de Koper deze gegevens onmiddellijk te actualiseren. Het niet nakomen van deze verplichting van de Koper elimineert de verantwoordelijkheid van de Verkoper voor de mogelijk onjuiste uitvoering van de koop-verkoopovereenkomst voor zover een dergelijke mogelijk onjuiste uitvoering wordt beïnvloed door het niet nakomen door de Koper van de verplichting van de Koper, en indien de Verkoper verliezen lijdt als gevolg van indien de Koper deze verplichting niet nakomt, dient de Koper deze volledig te vergoeden.

4.6. De koper heeft andere verplichtingen die zijn vastgelegd in deze regels en rechtshandelingen van de Republiek Litouwen en moet deze nakomen.

5. Rechten van de verkoper

5.1. De verkoper heeft het recht om naar eigen goeddunken de minimumgrootte van de mand met goederen te bepalen, dwz het minimumbedrag, indien niet bereikt, zal de bestelling van de koper niet worden uitgevoerd. In dit geval (indien het gestelde minimumbedrag niet wordt bereikt) is er geen mogelijkheid tot het sluiten van een koop-verkoopovereenkomst.

5.2. Als de koper probeert het werk, de stabiele werking of de veiligheid van de elektronische winkel www.esaunashop.nl te beschadigen, en ook zijn plichten schendt zoals bepaald in deze regels of de rechtshandelingen van de Republiek Litouwen, heeft de verkoper het recht om het vermogen van de koper om de elektronische winkel www.esaunashop.nl zonder voorafgaande kennisgeving te gebruiken onmiddellijk beperken, opschorten of beëindigen en is niet verantwoordelijk voor eventuele gerelateerde verliezen van de koper.5.2. In geval van gewichtige omstandigheden heeft de verkoper het recht om de werking van de online winkel www.esaunashop.nl tijdelijk of voor onbepaalde tijd te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper en is niet verantwoordelijk voor eventuele gerelateerde verliezen van de koper.

5.3. De verkoper heeft andere rechten die zijn vastgelegd in deze regels en rechtshandelingen van de Republiek Litouwen.

6. Verantwoordelijkheden van de verkoper

6.1. De Verkoper verbindt zich ertoe de Koper in staat te stellen naar behoren gebruik te maken van de diensten van de online winkel www.esaunashop.nl onder de voorwaarden uiteengezet in dit Reglement. De verkoper is echter niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die de koper lijdt als gevolg van technische of andere storingen of fouten in de gegevensoverdracht van de elektronische winkel www.esaunashop.nl, ongeacht hun oorsprong.

6.2. De verkoper verbindt zich ertoe de privacy van de koper te respecteren, de persoonlijke informatie van de koper die aan de verkoper is overgedragen te beschermen en de door de koper gespecificeerde persoonlijke gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met hoofdstuk 11 van de regels en de rechtshandelingen van de Republiek Litouwen.

6.3 . In het geval dat de koper bij het sluiten van de koop-verkoopovereenkomst ervoor kiest om de goederen aan hem (de koper) af te leveren in plaats van ze zelf op te halen bij de verkoper, verbindt de verkoper zich ertoe de door de koper gekochte goederen af te leveren op het adres gespecificeerd door de Koper onder de voorwaarden voorzien in Hoofdstuk 8 van de Regels.

6.4. De Verkoper, die door gewichtige omstandigheden niet in staat is om de Koper het bestelde product te leveren, verbindt zich ertoe hem een analoog of zo gelijkaardig mogelijk product aan te bieden. Indien de koper weigert dergelijke door de verkoper aangeboden goederen in ontvangst te nemen, verbindt de verkoper zich ertoe het door de koper betaalde geld binnen 10 (tien) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van een dergelijke schriftelijke weigering door de koper aan de koper terug te betalen en is hij vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid voor het niet verstrekken van de goederen aan de koper.

6.5. Nadat de koper gebruik heeft gemaakt van het recht voorzien in artikel 3.2 van de regels, verbindt de verkoper zich ertoe het betaalde geld binnen 10 (tien) werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de geretourneerde goederen aan de koper terug te betalen. Als de koper de goederen contant of door overschrijving op de bankrekening van de verkoper heeft betaald (zonder gebruik te maken van elektronische bankdiensten), moet de koper bij het retourneren van de goederen de verkoper de gegevens van zijn bankrekening schriftelijk verstrekken. In dit geval zal het door de koper betaalde geld binnen 10 (tien) werkdagen vanaf de datum van levering van een dergelijke instructie aan de verkoper aan hem worden geretourneerd.

6.6. In de gevallen voorzien in clausules 6.4 en 6.5 van de regels, verbindt de verkoper zich ertoe het geld aan de koper terug te geven in overeenstemming met de procedure gespecificeerd in clausule 9.2 van de regels.

6.7. De verkoper heeft andere verplichtingen die zijn vastgelegd in deze regels en rechtshandelingen van de Republiek Litouwen en moet deze nakomen.

7. De prijs van de goederen, de procedure en betalingsvoorwaarden van de goederen

7.1. In de online winkel www.esaunashop.nl worden alle prijzen van goederen en hun levering, evenals alle andere mogelijke betalingen, aangegeven met btw inbegrepen in de prijs.

7.2. De koper stemt ermee in dat de aankoop- en verkoopdocumenten - btw-facturen, die ook documenten zijn die het recht van de koper bevestigen om de goederen onder garantie te retourneren, om te ruilen of te repareren, samen met de gekochte goederen aan hem moeten worden voorgelegd.

7.3. De koper kan de gekochte goederen contant aan de verkoper betalen op het moment van levering van de goederen aan de koper, door vooruitbetaling met behulp van elektronische bankdiensten of door een vooruitbetaling te doen van een bank of andere kredietinstelling op de bankrekening van de verkoper die is vermeld in de "Contacten" sectie van de online winkel www.esaunashop.nl.

7.4. De koper betaalt de goederen contant aan de persoon die ze overdraagt (vertegenwoordiger van de verkoper) op het moment van levering van de goederen aan de koper. In geval van niet-betaling van het volledige bedrag voor de goederen en hun levering, evenals alle andere betalingen, indien deze waren voorzien op het moment van het sluiten van het contract, worden de goederen niet overgedragen aan de koper, en de koop-verkoop overeenkomst wordt vanaf dit moment als beëindigd beschouwd vanwege de fundamentele contractbreuk van de koper. In een dergelijk geval moet de koper alle verliezen dekken die de verkoper lijdt in verband met de beëindiging van het verkoopcontract.

7.5. De koper kan de goederen betalen met behulp van elektronische bankdiensten als de verkoper een passende overeenkomst heeft gesloten met de bank van de koper. In dit geval wordt een link van de online winkel www.esaunashop.nl naar de kopersbank op internet aangeboden. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de gegevens van de Koper bij het uitvoeren van geldtransacties in het elektronische banksysteem van de bank bij de betreffende bank.

7.6. Als de koper de goederen betaalt door overschrijving van een bank of andere kredietinstelling naar de rekening van de verkoper (zonder gebruik te maken van elektronisch bankieren), moet de koper binnen 24 uur nadat hij op de link "Kopen" heeft geklikt een e-mail sturen naar de verkoper bevestiging van de betaling van de prestatie van de desbetreffende bank of andere kredietinstelling. De verkoper heeft het recht om pas te beginnen met de uitvoering van de koop-verkoopovereenkomst na ontvangst van de opgegeven bevestiging. Als de koper de betaling van de goederen niet binnen de gespecificeerde tijd en methode bevestigt, heeft de verkoper het recht om aan te nemen dat de koper de koop-verkoopovereenkomst heeft geweigerd en de bestelling van de koper te annuleren.

7.7. Overeenkomstig artikel 6.313 van het BW kan op de 7e, nadat de koper de bestelling van het product heeft ingediend en de verkoper deze bevestigt, de prijs van het product worden gewijzigd, rekening houdend met de objectieve indicatoren die van invloed zijn op de prijs van het product, voorzien door de wet ( kostenwijziging, bijkomende kosten, technische fout, enz.). In het geval van een dergelijke wijziging in de productprijs heeft de koper het recht om de aankoop van het product te weigeren en heeft de verkoper het recht om het te verkopen. In een dergelijk geval heeft elk van de partijen, na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, het recht om de koop- en verkoopovereenkomst van goederen te beëindigen. De partijen komen overeen dat de verliezen die verband houden met de beëindiging van het verkoopcontract om de in deze clausule vermelde reden niet aan elkaar worden vergoed.

8. Levering van goederen aan de Koper

8.1. Bij het kopen van goederen in de online winkel www.esaunashop.nl, moet de koper een van de manieren kiezen om de goederen aan hem te leveren - om de goederenbezorgservice te gebruiken die door de verkoper wordt aangeboden op het hele grondgebied van de Republiek Litouwen of om op te halen de goederen van de verkoper in de winkel van de verkoper.

8.2. Alleen de koper, zijn wettelijke vertegenwoordiger of de persoon die door de koper is aangeduid op het moment van het plaatsen van de bestelling, kan de goederen bij de verkoper ophalen. De persoon die de goederen ontvangt, moet een geldig persoonlijk identificatiedocument (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs afgegeven na 01.01.2003) overleggen aan de vertegenwoordiger van de verkoper die de goederen overhandigt, en in het geval van vertegenwoordiging - een document dat de juiste vertegenwoordiging bevestigt.

8.3. De Verkoper informeert de Koper over de datum en het tijdstip van levering van de goederen of afhaling in de overeengekomen winkel van de Verkoper in de kennisgeving die de Koper aan de Verkoper verstrekt op het e-mailadres dat de Koper tijdens de registratie heeft opgegeven. De koper, die een koop- en verkoopovereenkomst met de verkoper heeft gesloten, verbindt zich ertoe om voortdurend de e-mailbox te controleren die voor de verkoper is opgegeven tijdens de registratie, tot de mededeling van de verkoper over de levering of afhaling van de goederen in de overeengekomen winkel van de verkoper is ontvangen. Op de dag van levering van de goederen kan de vertegenwoordiger van de verkoper ook telefonisch contact opnemen met de persoon die de goederen in ontvangst neemt om het exacte tijdstip van levering van de goederen af te stemmen.

8.4. In de overeengekomen winkel van de verkoper moet de koper of een andere persoon genoemd in artikel 8.2 van het reglement de goederen tijdens de werkuren van deze winkel uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de verkoper, ophalen. kennisgeving aan de Koper op het e-mailadres dat de Koper tijdens de registratie heeft opgegeven. Als de koper of een andere persoon gespecificeerd in artikel 8.2 van de regels de goederen niet binnen deze periode afhaalt, heeft de verkoper het recht om het koop-verkoopcontract te beëindigen vanwege een fundamentele contractbreuk van de koper. In een dergelijk geval moet de koper alle verliezen dekken die de verkoper lijdt in verband met de beëindiging van het verkoopcontract.

8.5. De Koper betaalt voor de levering van de goederen op het door de Koper opgegeven adres. De exacte prijs van de bezorgservice hangt af van de plaats van levering van de bestelde goederen, hun hoeveelheid, prijs, gewicht en de wens of onwil van de koper om de door de verkoper aangeboden betaalde bezorgservice te gebruiken naar de plaats van het door de koper opgegeven gebouw , en wordt pas aan de Koper verstrekt nadat de bestelling volledig tot stand is gekomen.

8.6. De dienst van het brengen van de goederen naar de door de koper opgegeven plaats van het gebouw moet worden besteld vóór betaling van de goederen en geselecteerde diensten.

8.7. In door de verkoper gespecificeerde individuele gevallen kunnen de levering en levering van goederen op de door de koper opgegeven locatie van het gebouw gratis zijn voor de koper.

8.8. In individuele gevallen gespecificeerd door de verkoper, rekening houdend met de plaats van levering van de goederen (bijv. naar de stad Neringa of het deel van de stad Klaipėda gelegen in de Koerse Spit) en andere omstandigheden, de bezorgservice van de goederen aan de koper is onderworpen aan extra kosten.

8.9. De persoon die de goederen in ontvangst neemt, samen met de vertegenwoordiger van de verkoper die de goederen overhandigt, moet de staat van de verpakking van de goederen, de hoeveelheid, het assortiment en de kwaliteit van de goederen controleren en het document voor aanvaarding - overdracht ondertekenen. Nadat de persoon die de goederen ontvangt het goederenacceptatie - overdrachtsdocument heeft ondertekend, bevestigt de koper dat de goederen aan hem zijn overhandigd in de juiste staat, hoeveelheid, assortiment en kwaliteit, er geen schade aan de goederen is, waarvan de basis is geen fabricagefout en er zijn geen afwijkingen in de productset.

8.10. Na constatering dat de verpakking van de geleverde goederen of de goederen zelf op enigerlei wijze beschadigd of onjuist gemonteerd zijn, moet de persoon die de goederen in ontvangst neemt dit noteren op het goederenontvangst - overdrachtsdocument en, in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de verkoper, een vrije vorm van schade aan de goederen of niet-naleving van de overeengekomen montage. Indien de persoon die de goederen ontvangt deze handelingen niet uitvoert, is de Verkoper ontheven van elke verantwoordelijkheid jegens de Koper voor schade aan de goederen, indien de basis voor het ontstaan van dergelijke schade niet een fabrieksfout is, en voor inconsistenties in de samenstelling van de goederen, wat kan worden opgemerkt bij de inspectie van de goederen tijdens hun aanvaarding - oplevering.

8.11. Als alleen een overtreding van de verpakking van de goederenzending wordt geconstateerd, maar geen inconsistenties in de hoeveelheid, het assortiment en de kwaliteit van de goederen, moet de verkoper het koop-verkoopcontract uitvoeren. In dit geval moet de persoon die de goederen aanvaardt de goederen aanvaarden, maar moet hij ook de overtreding van de verpakking van de goederen noteren in het document voor goederenaanneming - overdracht. Nadat de persoon die de goederen ontvangt de goederen in ontvangst heeft genomen en het goederenacceptatie - overdrachtsdocument en notities over de overtreding van de verpakking van de goederen heeft ondertekend, wordt aangenomen dat de goederen in beschadigde verpakking zijn geleverd, maar de hoeveelheid, het assortiment en de kwaliteit van de goederen voldoen aan de voorwaarden van de koop-verkoopovereenkomst.

8.12. Indien inconsistenties in de hoeveelheid en/of het assortiment en/of de kwaliteit van de goederen worden geconstateerd, dient de persoon die de goederen in ontvangst neemt de goederen niet in ontvangst te nemen en de gebreken van de goederen te noteren in het goederenontvangst - overdrachtsdocument. In een dergelijk geval wordt niet aangenomen dat de koper, als de persoon die de goederen ontvangt deze weigert te accepteren vanwege de gebreken van de goederen, op enigerlei wijze het koop-verkoopcontract heeft geschonden, en de verkoper en de koper komen afzonderlijk overeen op de goede uitvoering, wijziging of beëindiging van de verdere koop-verkoopovereenkomst. Als de persoon die de goederen ontvangt de goederen echter in ontvangst neemt en het document voor aanvaarding van de goederen ondertekent zonder opmerkingen te maken over eventuele gebreken, wordt aangenomen dat de verkoper de koop-verkoopovereenkomst correct en volledig heeft uitgevoerd en dat de voorwaarden voor de vrijstelling van de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper zoals gespecificeerd in punt 8.10 van de regels wordt toegepast.

8.13. Indien de goederen op de door Verkoper opgegeven leveringsdatum niet bij Koper zijn afgeleverd, dient Koper Verkoper hiervan onverwijld in kennis te stellen. Indien de Koper deze verplichting niet is nagekomen, heeft hij geen recht om passende claims in te dienen bij de Verkoper, noch het recht om vergoeding te eisen voor mogelijke verliezen van de Koper in verband met niet-levering of niet-tijdige levering van de goederen.

8.14. De Verkoper is ontheven van zijn verantwoordelijkheid jegens de Koper voor niet-levering of laattijdige levering van de goederen, indien de goederen niet of te laat aan de Koper worden geleverd door de schuld van de Koper of door omstandigheden buiten de macht van de Koper.

8.15. Andere voorwaarden voor de levering van goederen aan de koper worden gespecificeerd in het gedeelte "Levering" van de online winkel www.esaunashop.nl. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden voor de levering van goederen aan de Koper, voorzien in dit Reglement en het bovengenoemde gedeelte van de elektronische winkel www.esaunashop.nl, prevaleren de voorwaarden voorzien in het Reglement.

9. Retourneren en ruilen van goederen

9.1. De teruggave en uitwisseling van goederen worden uitgevoerd in overeenstemming met het besluit van de minister van Economische Zaken zoals vermeld in punt 3.6 van de regels en in overeenstemming met het besluit van de minister van Economische Zaken van 29.06.2001 nr. 217 "Over goedkeuring van regels voor het retourneren en ruilen van artikelen".

9.2. Het geld voor geretourneerde goederen wordt betaald door overschrijving op de bankrekening van de koper, in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in clausules 6.4 en 6.5 van de regels. Indien de Koper en de betaler van de goederen verschillende personen zijn, wordt het geld voor de geretourneerde goederen gestort op de bankrekening van de persoon die de goederen heeft betaald.

9.3. Als de koper de koop-verkoopovereenkomst voor goederen weigert, gebruikmakend van het recht voorzien in artikel 3.2 van de regels, worden de goederen op kosten van de koper geretourneerd en wordt het door de koper voor de goederen betaalde geld binnen 10 ( tien) werkdagen vanaf de dag van terugzending van de goederen aan de verkoper. Geld dat door de koper aan de verkoper is betaald voor aanvullende diensten, zoals de levering van goederen of de levering van goederen op de door de koper opgegeven locatie van het gebouw, wordt niet aan de koper geretourneerd.

9.4. De koper retourneert de goederen op eigen kosten aan de verkoper. De koper kan met de verkoper overeenkomen dat de verkoper de betaalde service verleent in geval van retournering van de goederen, om de geretourneerde goederen zelf bij de koper op te halen.

9.5. De goederen worden geretourneerd in hun originele, nette verpakking (deze voorwaarde is niet van toepassing in het geval van retourzendingen van goederen van lage kwaliteit), de goederen moeten onbeschadigd, ongebruikt, in hun oorspronkelijke uiterlijk zijn (labels intact, beschermfolie niet afgescheurd, enz.; deze voorwaarde is niet van toepassing in het geval van retourzendingen van goederen van lage kwaliteit) en dezelfde configuratie als de goederen die de koper van de verkoper heeft ontvangen.

9.6. Bij het terugzenden van de goederen moet de koper de verkoper alle documenten bezorgen die hij samen met de goederen heeft ontvangen, inclusief het acceptatie- en overdrachtsdocument. De terugtrekking van de koper uit de koop- en verkoopovereenkomst en de teruggave van de goederen aan de verkoper worden geformaliseerd met documenten in de vorm bepaald door de verkoper.

9.7. De koper of zijn wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om de goederen aan de verkoper te retourneren en de documenten te ondertekenen die zijn gespecificeerd in clausule 9.6 van de regels. Op het moment dat de goederen worden geretourneerd, moet de persoon die de goederen retourneert aan de vertegenwoordiger van de verkoper een van de geldige documenten overleggen die de persoonlijke identiteit bevestigen zoals gespecificeerd in punt 8.2 van de regels, en in het geval van vertegenwoordiging - een document dat de juiste vertegenwoordiging bevestigt.

9.8. Andere voorwaarden voor het retourneren en ruilen van goederen worden gespecificeerd in het gedeelte "Garanties" van de online winkel www.esaunashop.nl. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden voor het retourneren en ruilen van goederen voorzien in dit Reglement en het bovengenoemde gedeelte van de elektronische winkel www.esaunashop.nl, prevaleren de voorwaarden bepaald in het Reglement.

9.9. Indien de Koper op enigerlei wijze een of meer voorwaarden schendt voorzien in dit artikel van de Regels en in het gedeelte van de elektronische winkel www.esaunashop.nl gespecificeerd in Clausule 9.8 van de Regels, heeft de Verkoper het recht om niet de terugtrekking van de koper uit het koop-verkoopcontract accepteren en de geretourneerde goederen niet accepteren.

10. Productkwaliteitsgarantie

10.1. De verkoper of de fabrikant van de goederen geeft een kwaliteitsgarantie die gedurende een bepaalde periode geldig is voor de verkochte goederen. De garantietermijn en overige voorwaarden voor het gebruik van de garantieservice staan vermeld in de productbeschrijvingen.

10.2. De garantie is niet van toepassing op de gegevens op elektronische informatiedragers en de verkoper vergoedt niet de verliezen van de koper of derden die voortvloeien uit het verlies of het herstel van dergelijke gegevens.

10.3. In het geval dat de verkoper of de fabrikant geen kwaliteitsgarantie geeft voor bepaalde soorten goederen, is de garantie van de relevante rechtshandelingen van toepassing.

10.4. De verkoper biedt zelf geen garantieservice voor goederen. In elk geval verwijst de verkoper, wanneer de koper van dergelijke diensten gebruik wil maken, de koper door naar een persoon die garantieservice verleent.

10.5. Andere garantievoorwaarden voor de productkwaliteit worden gespecificeerd in het gedeelte "Garanties" van de online winkel www.esaunashop.nl. In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden voor productkwaliteitsgarantie voorzien in dit reglement en het bovengenoemde gedeelte van de online winkel www.esaunashop.nl, prevaleren de voorwaarden voorzien in het reglement.

11. Verantwoordelijkheid van partijen, bescherming en verwerking van persoonsgegevens

11.1. De koper is verantwoordelijk voor al zijn acties die worden uitgevoerd met behulp van de elektronische winkel www.esaunashop.nl.

11.2. Tijdens de registratie moet de koper de verkoper de persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de bestelling van de goederen. Door deze handelingen uit te voeren, bevestigt de Koper dat hij en zijn vertegenwoordigers weten dat zij het recht hebben om te weigeren hun persoonsgegevens te verstrekken, maar begrijpen dat persoonsgegevens noodzakelijk en noodzakelijk zijn om de Koper en/of zijn vertegenwoordigers voor de doeleinden van het sluiten en uitvoeren van koop- en verkoopovereenkomsten, en zonder verstrekking van persoonsgegevens en/of niet in te stemmen met de verwerking ervan voor de in dit artikel genoemde doeleinden, kan de koop- en verkoopovereenkomst niet worden gesloten of uitgevoerd.

11.3. Door deze regels goed te keuren, stemt de koper ermee in dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op identificatie, verkoop van goederen in de elektronische winkel www.esaunashop.nl, analyse van de activiteiten van de verkoper en direct marketing. De koper stemt er ook mee in om informatieve berichten te sturen naar het door hem opgegeven e-mailadres en telefoonnummer, die nodig zijn om de bestelling van goederen uit te voeren.

11.4. Het adres en/of e-mailadres en/of telefoonnummer van de koper worden alleen verwerkt voor direct marketingdoeleinden als de koper de relevante secties aanvinkt tijdens de registratie of het bestellen van goederen in de online winkel www.esaunashop.nl. De Koper heeft het recht om de Verkoper op elk moment te instrueren dat zijn (de kopers) gegevens zoals hierboven vermeld niet langer zullen worden verwerkt voor direct marketing, en de Verkoper moet voldoen aan het verzoek van de Koper.

11.5. De Verkoper verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Koper niet bekend te maken aan derden, met uitzondering van de partners van de Verkoper, die zorgen voor de levering van goederen aan de Koper, de levering op de door de Koper opgegeven locatie van het gebouw of andere diensten die verband houden met de correcte uitvoering van de bestelling van de Koper. In alle andere gevallen mogen de persoonlijke gegevens van de koper alleen aan derden worden verstrekt in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in de rechtshandelingen van de Republiek Litouwen.

11.6. Bij het aannemen of retourneren van goederen wordt het identiteitsbewijs van de persoon die deze goederen accepteert of retourneert en de daarin opgenomen persoonsgegevens alleen gebruikt voor een juiste identificatie van de persoon.

11.7. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens die bij de registratie worden verstrekt. Indien de door de koper verstrekte gegevens onjuist en/of onnauwkeurig zijn, ligt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het verstrekken van dergelijke gegevens uitsluitend bij de koper, die alle schade van de verkoper moet dekken die voortvloeit uit de onjuistheid en/of onnauwkeurigheid van dergelijke gegevens die door de Koper.

11.8. Overeenkomstig artikel 8 van de Wet op de elektronische handtekening. 3, komen de Partijen overeen dat de bevestiging van de handelingen van de Koper in de online winkel www.esaunashop.nl op basis van de inloggegevens van de Koper onderworpen is aan artikel 8 van voornoemde wet. 1 d. gevestigde rechtskracht van een elektronische handtekening, dwz heeft dezelfde rechtskracht als een handtekening op schriftelijke documenten en is toelaatbaar als bewijs in de rechtbank.

11.9. De koper, die de verplichting heeft geschonden om de veiligheid van zijn inloggegevens voorzien in punt 4.4 van het Reglement te verzekeren, is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de overdracht van deze gegevens aan derden. Wanneer een persoon verbinding maakt met de online winkel www.esaunashop.nl met behulp van de inloggegevens van de koper, wordt een dergelijke persoon beschouwd als een koper en worden alle acties die worden uitgevoerd bij het verbinden met de online winkel www.esaunashop.nl met behulp van de inloggegevens van de koper als uitgevoerd beschouwd door de Koper. De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dergelijke acties.

11.10. Als de koper andere websites bezoekt via links in de online winkel van de verkoper, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt op de websites van andere bedrijven, instellingen, organisaties of andere derden of de activiteiten van deze bedrijven, instellingen, organisaties of enige andere andere derden, houdt er geen toezicht op, controleert of vertegenwoordigt hen niet.

11.11. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het feit dat de maat, kleur, vorm of andere parameters van de goederen in de online winkel www.esaunashop.nl mogelijk niet overeenkomen met de werkelijke grootte, vorm, kleur of andere parameters van de goederen vanwege de kenmerken van het beeldscherm (monitor) dat door de Koper wordt gebruikt.

11.12. De Verkoper is van elke verantwoordelijkheid ontheven in gevallen waarin de Koper, ongeacht de eisen van de Verkoper en zijn (Koper's) verplichtingen, zich niet op de hoogte heeft gesteld van dit Reglement, hoewel een dergelijke verplichting voor hem was voorzien en de gelegenheid werd geboden.

12. Informatieverstrekking

12.1. De partijen komen overeen dat de online winkel www.esaunashop.nl alle informatie bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, deze regels, andere voorwaarden die door de verkoper zijn opgesteld voor het sluiten en uitvoeren van koop- en verkoopovereenkomsten, die in andere secties van de online winkel www.esaunashop.nl, en CC 6.366 Art. 8e gespecificeerde informatie wordt beschouwd als geschreven door de Verkoper aan de Koper.

12.2. De koper bevestigt dat hij bij het kopen van goederen in de online winkel www.esaunashop.nl kennis heeft genomen van de informatie die door de verkoper is verstrekt, zoals gespecificeerd in artikel 6.366 van het burgerlijk wetboek. 8, en begreep haar volledig. De Verkoper verstrekt deze informatie aan de Koper zowel in dit Reglement als in andere secties van de elektronische winkel www.esaunashop.nl.

12.3. De Verkoper stuurt alle kennisgevingen aan de Koper naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie van de Koper.

12.4. De koper stuurt alle berichten, vragen of klachten naar de verkoper met behulp van de methoden die zijn aangegeven in het gedeelte "Contacten" van de elektronische winkel www.esaunashop.nl.

13. Slotbepalingen

13.1. Het recht van de Republiek Litouwen is van toepassing op de interpretatie van deze regels en aspecten van het sluiten en uitvoeren van koop- en verkoopovereenkomsten die zijn gesloten met behulp van communicatiemiddelen die daarin niet worden besproken.

13.2. Elk geschil, meningsverschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden zal worden opgelost door middel van onderhandelingen. Indien zij niet slagen, wordt het geschil tussen Partijen onderzocht door de bevoegde rechtbank van de zetel van de Verkoper.

13.3. Als, om welke reden dan ook, een of meer van de voorwaarden van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, heeft dit geen invloed op alle andere voorwaarden van de voorwaarden. In dat geval zullen alle andere voorwaarden van de Regels worden geïnterpreteerd zonder rekening te houden met de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde.

13.4. Waar het ook uit de context volgt, het mannelijke omvat het vrouwelijke (en vice versa), het enkelvoud omvat het meervoud en het meervoud omvat het enkelvoud.